VACATURE ALERT
REFER A FRIEND
DIRECT CONTACT

Algemene voorwaarden Status Pro

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Status Pro: De onderneming Status Pro, gevestigd te Alphen aan den Rijn.
• Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon op wiens verzoek en wiens rekening werving en selectiewerkzaamheden of advieswerkzaamheden worden verricht.
• Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door Status Pro wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.
• Opdracht: De overeenkomst tussen Status Pro en de Opdrachtgever, waarbij Status Pro zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.
• Consultant: Degene die namens Status Pro, de werkzaamheden verricht.
• Bruto jaarinkomen: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken jaarsalaris (berekening op basis van fulltime arbeidsovereenkomst) aangevuld met gegarandeerde of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième, winstdeling, vaste vergoedingen en overige emolumenten. Dit is tevens van toepassing indien de Kandidaat korter dan één jaar in dienst zal zijn. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan € 7.500,- bruto jaarsalaris.

Artikel 2. Omschrijving activiteiten
Status Pro spant zich hoofdzakelijk in tot de werving en selectie van kandidaten voor opdrachtgevers in onder meer de Sales, Marketing & ICT-omgeving. Andere vakgebieden/branches kunnen eveneens van toepassing zijn. Daarnaast verstrekt Status Pro adviezen op het gebied van human resources, werving selectie, Sales & Marketing, social media, coaching en payrolling. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien er sprake is van interim-opdrachten, waarbij de Kandidaat (tijdelijk) werkzaamheden uitoefent voor de Opdrachtgever tegen een vast uurtarief.

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Status Pro
en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
3.2 Deze voorwaarden hebben 29 juli 2011 als ingangsdatum.
3.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Status Pro schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen
gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
3.4 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de
Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.5 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Status Pro. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
is dat een opdracht door een bepaalde Consultant wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk
Wetboek wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

Artikel 4. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
4.1 Alle offertes en kostenopgaven van Status Pro zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke
offerte is kenbaar gemaakt.
4.2 Een Opdracht tussen Status Pro en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Status Pro de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een
begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.
4.3 Een Opdracht tussen Status Pro en Opdrachtgever wordt ook als gestart beschouwd indien de Opdrachtgever een door Status Pro
geïntroduceerde kandidaat uitnodigt.
4.4 Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze algemene voorwaarden zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders
is vermeld.

Artikel 5. Werkwijze
Status Pro neemt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. Mededelingen van Status Pro over de tijd waarbinnen opdracht zal zijn voltooid, hebben ten allen tijden slechts een indicatief karakter. Status Pro verstrekt hiervoor nooit enigerlei garantie en levert louter een inspanning om de Opdracht te vervullen.

Artikel 6. Activiteiten opdrachtgever
Opdrachtgever is ten allen tijden verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaat. Als er expliciet overeenkomst tussen Status Pro en de wederpartij een wervingsgarantie is afgesproken dan vervangt Status Pro de kandidaat. Er zal geen verrekening in liquide middelen plaats vinden. Status Pro vervangt enkel kandidaten voor de functie zoals deze is overeengekomen. Wijzigingen in de functie omschrijving zullen als een nieuwe opdracht beschouwd worden. De overeengekomen werkzaamheden worden als geslaagd beschouwd indien een door Status Pro voorgestelde kandidaat binnen vierentwintig maanden na het voorstellen van de kandidaat in dienst treedt bij de opdrachtgever in welke functie ook.

Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Status Pro bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. Indien Opdrachtgever reeds over kandidaten beschikt voordat de opdracht ingaat wordt hiervan aan Status Pro melding gedaan. In goed overleg wordt dan bepaald hoe en tegen welke voorwaarden Status Pro deze kandidaten kan betrekken bij de vervulling van de opdracht. Indien er door de opdrachtgever geen melding voorafgaande aan de opdracht wordt gedaan zal Status Pro een bedrag van € 2500,- euro in rekening brengen.

Opdrachtgever is verplicht om Status Pro onmiddellijk op de hoogte te stellen als Opdrachtgever met een Kandidaat een arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst aangaat die de strekking heeft dat de Kandidaat werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal gaan verrichten.

Opdrachtgever verplicht zich om, tot aan de beëindiging van de opdracht en op verzoek van Status Pro, Status Pro direct te voorzien van kopieën van alle correspondentie tussen Opdrachtgever en Kandidaat en van alle correspondentie van en naar iedere derde partij in verband met de Kandidaat.

Onder geen enkele voorwaarde mag Opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door Status Pro voorgestelde kandidaten ooit werkzaam zijn geweest, zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Status Pro.

Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over een Kandidaat aan derden door te geven. Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om indien nodig een werkvergunning te verkrijgen voor de kandidaat als ook het verkrijgen van andere zaken, zoals wettelijke benodigde vergunningen en medische verklaringen.

Artikel 7. Kosten en betaalwijze
7.1 De door de Opdrachtgever aan Status Pro verschuldigde kosten van een wervingsprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste bruto jaarinkomen dat
de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen.
7.2 Voor de werving van kandidaten is de Opdrachtgever, mits anders overeengekomen, de volgende vergoeding aan Status Pro verschuldigd:
• Bij een eerste bruto jaarinkomen van de Kandidaat beneden € 56.500,- is de Opdrachtgever 20% van het bruto jaarinkomen van de Kandidaat aan Status Pro verschuldigd;
• Bij een eerste bruto jaarinkomen van de Kandidaat gelijk aan of boven € 56.500,- echter beneden € 100.000,- is de Opdrachtgever 22,5% van het bruto jaarinkomen aan Status Pro verschuldigd;
• Bij een eerste bruto jaarinkomen van de Kandidaat gelijk aan of boven € 100.000,- is de Opdrachtgever 27,5% van het bruto jaarinkomen aan Status Pro verschuldigd.
7.3 Indien er sprake is van een interim opdracht, dan komt Status Pro voor aanvang van de Opdracht een tarief overeen met de Opdrachtgever afhankelijk van kennis
en werkervaring. Met de kandidaat wordt een percentage van het tarief overeengekomen van het uurloon dat ten goede zal komen aan Status Pro.

Artikel 8. Overige kosten
De eventuele reis- en verblijfkosten van de Kandidaat ten behoeve van een interview met de Opdrachtgever, zullen door Opdrachtgever aan de Kandidaat of Status Pro worden vergoed.

Artikel 9. Annulering of wijziging van de Opdracht
Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, langer dan 3 maanden on hold zet of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, kan na overleg met de Opdrachtgever een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van het bedrag zal afhankelijk zijn van de tot op dat moment door Status Pro gedane werkzaamheden.

Artikel 10. Betaling
10.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever ten allen tijden, gehouden de facturen van Status Pro uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum
te voldoen.
10.2 Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 10 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De
Opdrachtgever is dan aan Status Pro een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag.
10.3 Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door Status Pro niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen
betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom.
10.4 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van in lid 2 van dit artikel 10 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 3 van dit artikel
10 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
10.5 Betalingen aan de Kandidaat bij een interim opdracht geschiedt volgens het betalingstermijn van de Opdrachtgever, plus maximaal zeven werkdagen.

Artikel 11. Vroegtijdig beëindiging arbeidsovereenkomst
Indien de arbeidsovereenkomst van de Kandidaat binnen de proeftijd wordt beëindigd door de Opdrachtgever of Kandidaat, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal Status Pro zonder extra kosten te berekenen (met uitzondering van eventuele aanvullende advertentiekosten welke kosten vooruit ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd) alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht mits:
(a) de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de Kandidaat, Status Pro hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;
(b) de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst door de Opdrachtgever;
(c) de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;
(d) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van afvloeiing reorganisatie, fusie of overname;
(e) de Opdrachtgever alle door Status Pro gefactureerde bedragen betaald heeft;
(f) de voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden beschreven door de Opdrachtgever zijn nagekomen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Status Pro spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden, doch verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de voorgestelde Kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma’s en dergelijke) en dient zichzelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen alvorens een door Status Pro geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen. Status Pro is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart Status Pro tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

Artikel 13. Ethische Gedragscode
13.1 Status Pro zal niet actief Kandidaten benaderen die werkzaam zijn bij de Opdrachtgever, gedurende een periode van 1 jaar na het beëindigen van een laatste
Opdracht.
13.2 Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.
13.3. Status Pro zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen
verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

Artikel 14. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
14.1. Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van
toepassing.
14.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen
omtrent deze Algemene Wervingsvoorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank, gebracht voor de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag.